Privacy beleid

Privacyverklaring

Hotel Prins Boudewijn, Lippenslaan 35/37 te 8300 Knokke-Heist, vindt de bescherming van

uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een

wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische

wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij

die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in

deze privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

-Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen

-Niet verkopen

-Zorgvuldig beveiligen

Wanneer U bijkomende vragen heeft, of wanneer U suggesties of opmerkingen heeft over de

inhoud van deze privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren per e-mail of door

gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

 

1. Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over

u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…).

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Hotel Prins Boudewijn zelf zijn, of een derde.

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Hotel Prins Boudewijn

 zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Hotel Prins Boudewijn

verwerkt.

2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Hotel Prins Boudewijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hotel Prins Boudewijn verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij

een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen

te hebben.

Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar gasten, de door haar gasten en

leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële

gasten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Hotel Prins Boudewijn kan volgende persoonsgegevens van U verzamelen of verkrijgen:

- Identiteitsgegevens (naam, adres, emailadres, gsm-nummer, E-ID-gegevens)

- Gegevens met betrekking tot uw communicatie met het bedrijf (bezoeken,

telefoongesprekken)

- Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)

- Gegevens met betrekking tot uw curriculum vitae  (in kader van een sollicitatie)

- Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

- Bewakingsbeelden

3. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Hotel Prins Boudewijn verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

- Het leveren van onze diensten aan gasten :

Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze gasten, opdrachtgevers, hun

medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze

gasten te kunnen uitvoeren. Tevens houden wij bij wanneer en op welke wijze er

gecommuniceerd wordt met onze gasten.

Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn

noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gast en staan ons toe om

een verblijf in ons hotel uiterst aangenaam te laten verlopen.

- Financiële administratie :

Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens om onze eigen boekhouding en facturatie

te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd

belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te

bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke

verplichting op Hotel Prins Boudewijn om een boekhouding te voeren.

-Onderhouden van onze klantenrelatie :

Hotel Prins Boudewijn wenst haar gastenrelatie te onderhouden. Om die reden

kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze

activiteiten of om u uit te nodigen voor evenementen.

Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd

belang en is bovendien ook in het belang van onze gasten. Het zal steeds mogelijk zijn om

zich van dergelijke mailings uit te schrijven.

- Direct Marketing :

Hotel Prins Boudewijn verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het

kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om

contactgegevens van mogelijke nieuwe gasten te verwerken. Indien Hotel Prins

Boudewijn nieuwsbrieven, enquêtes of wedstrijden zou uitsturen/organiseren, zal dit

steeds gebaseerd zijn op de toestemming van de (mogelijke) gast.

- Rekruteringsdoeleinden :

Hotel Prins Boudewijn verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van

nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de

toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om

de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

-Camerabewaking :

Wanneer u onze gebouwen bezoekt dan kan u worden gefilmd door onze

bewakingscamera’s in het kader van de algemene beveiliging van Hotel Prins Boudewijn.

Deze verwerking behoort tot ons gerechtvaardigd belang, welke steeds afgewogen wordt tegenover uw belangen.

 

4. Toegang door en doorgifte aan derden

Hotel Prins Boudewijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens

mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en

ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Wanneer wij een beroep doen op derde partijen om uw gegevens te verwerken, dan zorgen

wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de bescherming

van uw persoonsgegevens.

5. Duur van de verwerking

Hotel Prins Boudewijn houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs

noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Hotel Prins Boudewijn verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke

maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via

technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel als mogelijk wordt

voorkomen.

De aan Hotel Prins Boudewijn bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Hotel Prins Boudewijn desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie.

7. Uw rechten

U beschikt over verschillende rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u

verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens

zoals omschreven in punt 9.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw

identiteitskaart te bezorgen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

A. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Hotel Prins Boudewijn van u verwerkt en

voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat we

eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of uw gegevens wijzigen.

B. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat

bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Hotel Prins

Boudewijn bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens

gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw

persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

C. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd

belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan

u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

D. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of

in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken

dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare

en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere

verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde

procedés wordt verricht.

E. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Prins Boudewijn gebaseerd

is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming

opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan

de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

F. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit

indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hotel Prins Boudewijn.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit :

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

 

8. Contactgegevens

Hotel Prins Boudewijn

Lippenslaan 35/37

8300 Knokke-Heist

+32 50 60 10 16

Info@hotelprinsboudewijn.be